contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

10/5 2019 Fördjupningskurs 1 i Göteborg

Fördjupningskurs 1: Att undervisa ILLITTERATA

Vi rekommenderar att du först har gått grundkursen

Innehåll

Fördjupningskurs 1 kommer bl a att innehålla: ”Från baslitterat till funktionellt litterat?”

Vi fokuserar på hur vi arbetar med illitterata som nu knäckt läskoden. Dagen är full av praktiska tips om hur vi kan fortsätta arbetet med den elevkategorin. Till exempel:

  • Hur klättrar vi högre på abstraktionsstegen? Hur övar vi det fiktiva/abstrakta tänkandet?

  • Hur lär vi dem studieteknik så att de kan stundvis sitta och studera på egen hand i klassrummet? Att ta ansvar för sina studier.

  • Illitterat och dyslektiker?

  • Hur lär vi dem strukturer i språket utan grammatiska termer (praktisk grammatik)?

  • Hur kan vi dra nytta av elevernas erfarenheter/traditioner/högtider? Hur kan det bli en brygga till ”det svenska”?

  • Utökande av ”omvärldskunskapen”

  • Hur fortsätter vi med läsinlärningen?

Program

8.00  Registrering och kaffe
8.30  Temadagen inleds
10.00  Förmiddagskaffe
10.15  Temadagen fortsätter
12.00 Lunch
13.00Temadagen fortsätter
14.30  Eftermiddagskaffe
14.45  Temadagen fortsätter
16.00  Avslutning 

 

Plats

* Scandic Opalen, Engelbrektsgatan 73 Göteborg

 

Anmälan, kostnader och rabatter

 

Vänligen anmäl dig här

Vi reserverar oss för ev ändringar i programmet.