contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BÖCKER

fargresan.jpg

Färgresan – att anpassa sig till en främmande kultur, den inre och den yttre resan

Färgresan är skriven för den som vill få en ökad förståelse för vad invandrare går igenom i sin anpassning till en ny kultur och för den som invandrat och själv upplevt eller är mitt uppe i sin egen kulturanpassning. Margareta Mörling gjorde denna resa i färger då hon levde tretton år i Egypten. Hon har dessutom i sitt arbete som lärare mött många som gjort och gör denna resa just nu.

Att undervisa analfabeter - från det konkreta till det abstrakta

Nu finns en varm och inkännande metodbok som beskriver hur man kan undervisa analfabeter i klassrummet. Boken beskriver hur man börjar arbeta med en grupp när det inte finns något gemensamt språk, när man sällan har tillgång till modersmålslärare och då eleverna inte kan ta lexikon till hjälp. Arbetsgångarna visar hur man lägger upp undervisningen och hur konkret man som lärare måste gå till väga för att eleverna ska förstå.

 

framat-a.jpg

 

Framåt A - en trygg läs- och skrivinlärning

Nu har Framåt A- böckerna reviderats och har utökats med ännu fler komponenter som hörövningar, ordlistor mm!

Materialet är anpassat för nyanlända analfabeter och kortutbildade. Det passar både för ungdomar i högstadiets förberedelseklasser eller språkintroduktionsklasser samt för vuxna på Svenska för invandrare studieväg 1, kurs A och motsvarande. 

Läromedlet Framåt A består av:

 • tre elevböcker
 • omfattande lärarhandledningar med kod till ett rikt onlinematerial (se nedan)
 • elevböckerna i digital form för ipad eller dator (Med den digitala elevboken får du alla texter intalade, intalade ordlistor på somaliska, arabiska och dari samt webbövningar för alla sidor i elevboken.)
 • elev-cd i mp3-format med den intalade elevboken samt hörövningar

I varje elevbok finns det ett användarnamn och ett lösenord så att de elever som har möjlighet kan öva via webben. Där får de tillgång till

 • webbövningar
 • hela elevboken intalad
 • ordlistor på arabiska, dari och somaliska med orden inlästa på svenska samt på respektive språk

I Framåt A 1-3, kombineras ordbildsmetoden med ljudmetoden. Parallellt löper läsinlärning som är baserad på LTG-metoden (Läsning på talets grund).Böckernas innehåll är till viss del ordnat i teman och ordförrådet repeteras och utökas systematiskt. 

Det rika bildmaterialet gör att många elever senare använder böckerna som lexikon. De vet var de vid behov kan hitta den information de söker. Innehållet i elevböckerna ger eleverna ett muntligt ordförråd och en viktig inledande läs- och skrivträning. I arbetet med Framåt A får också eleverna en viss träning i att se mönster och strukturer i skrift. De lär sig också bl a att tyda bilder och abstrahera samt att ta ansvar för sina studier.

LÄRARHANDLEDNINGAR MED ONLINEMATERIAL

De tryckta lärarhandledningarna innehåller bl a arbetsgångar för dig utan projektor och arbetsgångar för dig med projektor i klassrummet.

Med varje tryckt lärarhandledning följer en kod som möjliggör för dig att få tillgång till det rikliga onlinematerialet.

Onlinematerialet innehåller:

 • en digital elevbok
 • arbetsgångar för alla sidor i elevboken  för dig som inte har projektor i klassrummet
 • arbetsgångar för alla sidor i elevboken för dig som har projektor i klassrummet
 • powerpointpresentationer för alla sidor i elevboken  samt särskilda ppt-presentationer som stöd i läsinlärningen
 • kopieringsunderlag
 • hörövningar 
 • ordlistor
 • m.m.

POWERPOINTPRESENTATIONERNA

Med hjälp av powerpointpresentationerna 

 • ger du lätt förförståelsen för elevbokens sida
 • underlättas den muntliga övningen och repetitionen
 • ges stöd i läsinlärningen
 • övar ni och nöter in de ”grammatiska strukturerna”
 • samtalar ni om livsfrågor
 • utökas omvärldskunskapen
 • sparar du mycket tid för dig som lärare

ORDLISTORNA

Med den digitala lärarhandledningen följer utskriftsbara ordlistor på

 • dari
 • arabiska
 • somaliska
 • svenska (en ”tom” ordlista med enbart de svenska orden )

Ordlistorna är inlästa på de olika språken.

I ordlistorna på dari och arabiska  återges de aktuella orden både med arabiska och latinska bokstäver. På så sätt kan de som inte kan läsa på modersmålet men börjar ”knäcka koden” på svenska få tillgång till de abstrakta orden genom att  läsa arabiska eller dari med latinska bokstäver. Samtidigt förstärks läsandet på modersmålet för de som kan läsa lite på de språken.

Här finns en kort presentation av onlinematerialet https://www.youtube.com/watch?v=JX7ebydg5Ng

omvarldskunskap.jpg

Omvärldskunskap

Med Omvärldskunskap på mycket lätt svenska lär sig eleverna språket samtidigt som de får vissa elementära ämneskunskaper inom NO- och SO- ämnena. Ett annat syfte är att förbereda eleverna för vidare ämnesstudier. Som lärare får du vara med när nya världar öppnar sig för dessa elever.

För elever med basordförråd som ”knäckt läskoden” 
Materialet Omvärldskunskap på mycket lätt svenska är avsett för svenska som andraspråksundervisningen i grundskolans förberedelse klasser, gymnasieskolans språkintroduktionsklasser och inom Svenska för invandrare, studieväg 1 och 2 i vuxenutbildningen. Målgruppen är elever med ingen eller kort skolbakgrund. När eleven har knäckt läskoden och fått ett basordförråd är det lämpligt att inkludera omvärldskunskapen i undervisningen.

Lärarhandledningen

Lärarhandledningen är viktig för kursens helhet och den innehåller värdefull vägledning för dig som arbetar med elever med kort skolbakgrund. Här finns språkutvecklande övningar där de språkliga momenten lyfts fram. De många arbetsbladen och det extramaterial som finns i lärarhandledningen underlättar för elevernas förförståelse. Intalningen av texterna i läroboken finns i lärarhandledningen och läraren har möjlighet att tillsammans med eleverna lyssna och diskutera innehållet.

vard-pedagogik.jpg

VÅRDPEDAGOGIK

Margareta Mörling är medförfattare i boken Vårdpedagogik (Lepp, Leksell 2017 Liber), vårdens kärnkompetenser från ett pedagogiskt perspektiv. 

Kapitlet heter Möten med personer som är illitterata och har kort skolbakgrund. I kapitlet ges konkreta tips om vad man bör ha i åtanke i mötet med en patient som saknar skolbakgrund men även hur man kan gå till väga för att patienten ska förstå. 

BESTÄLLNING

Boken Att undervisa analfabeter, undervisningsmaterialet Framåt A samt Omvärldskunskap på mycket lätt svenska kan beställas från Natur & Kultur. Läs mer eller beställ direkt här.

Boken Färgresan kan beställas från handelsbolaget DAROVAN. Skicka förfrågan till darovan@morling.net

Boken Vårdpedagogik kan beställas från liber.se